Regulaminy

REGULAMIN KURSÓW, WARSZTATÓW I BONÓW RÓŻY ROZPRUWACZ

obowiązuje od dnia 28.07.2016

  1. PODSTAWOWE POJĘCIA

1. Organizator zajęć: firma ROZPRUWACZ Róża Gontarz z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 2, we Wrocławiu, NIP: 7722254297.

2. Uczestnik zajęć: osoba pełnoletnia, biorąca udział w Zajęciach za zgodą Organizatora i po uiszczeniu płatności za zajęcia. W zajęciach może brać też udział młodzież od 13 roku życia – w takiej sytuacji warunkiem przyjęcia jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

3. Zajęcia – kursy, warsztaty i szkolenia z zakresu szycia amatorskiego prowadzące przez wykładowcę wskazanego przez Organizatora w jego siedzibie. Terminy i koszty zajęć są ustalane na bieżąco według grafiku zajęć dostępnego na www.rozarozpruwacz.pl, w zakładce Kalendarz Warsztatów.

2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy, warsztaty i szkolenia odbywają się według ustalonego przez Organizatora grafiku. Mogą być to spotkania jednodniowe lub cykliczne w ustalonych godzinach. Program i terminarz zajęć publikowany jest na stronie internetowej Organizatora oraz na www.facebook.com/rozarozpruwacz, w zakładce Wydarzenia.

2. Organizator zapewnia Uczestnikom wszystkie potrzebne sprzęty i narzędzia niezbędne do nauki.

3. Uczestnik może korzystać z własnej maszyny do szycia lub innych przedmiotów po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem. Nie zmienia to jednak ceny Zajęć.

4. Warunkiem rozpoczęcia się zajęć jest uzbieranie minimalnej liczby Uczestników, która jest ustalana indywidualne dla każdych zajęć. Organizator – przy niewystarczającej liczbie Uczestników – zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć na 3 dni robocze przed planowanym pierwszym dniem Zajęć.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z dowolnej przyczyny. W takim przypadku, Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu stu procent wpłaconej zaliczki lub zarezerwowania miejsca w innym terminie.

6. Zajęcia prowadzi wykładowca upoważniony przez Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP dotyczących krawiectwa przedstawionych na pierwszych zajęciach przez wykładowcę.

8. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i wypadki powstałe w trakcie trwania Zajęć w wyniku nie przestrzegania zasad BHP przez Uczestnika.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Zajęć.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba pełnoletnia lub młodzież od 13 roku życia, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora. Odstąpienie uczestnictwa osobie trzeciej jest możliwe wyłącznie przy wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora i wyrażeniu przez niego zgody na zmianę.

2. W Zajęciach może brać udział wyłącznie osoba, która zgłosiła się na zajęcia,otrzymała potwierdzenie dostępności miejsca od Organizatora i uiściła opłatę za zajęcia w terminie ustalonym przez Organizatora.

4. ZASADY REZERWACJI MIEJSC I REZYGNACJI

1. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać na adres zapisy@rozarozruwacz.pl lub info@rozarozpruwacz.pl, wpisując w tytule wiadomości imię, nazwisko oraz nazwę kursu. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji miejsc.

2. O rezerwacji miejsca na Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Płatności za Zajęcia należy dokonać dopiero po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia dostępności miejsc w danej grupie Zajęć.

4. Wysokość opłaty za kurs publikowana jest na stronach internetowych Organizatora, w opisie danych Zajęć.

5. Zaliczka na poczet Zajęć wynosi 50% ich ceny.

6. Pozostałą kwotę Uczestnik ma obowiązek opłacić przed pierwszym dniem Zajęć, również przelewem.

7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć. Zwrot opłaty za zajęcia, w tym zaliczki, następuje w momencie, kiedy Uczestnik poinformuje Organizatora o chęci rezygnacji na 7 dni roboczych przez rozpoczęciem zajęć.

8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 7 dni roboczych przed planowanym pierwszym dniem Zajęć lub w przypadku nieobecności na Zajęciach – Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty za Zajęcia.

9. Opłaty za Zajęcia należy kierować na poniższy rachunek:

Idea Bank 08 1950 0001 2006 0281 2979 0002

ROZPRUWACZ Róża Gontarz, ul. Jagiellończyka 2, Wrocław

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię, nazwisko, nazwę kursu oraz numer grupy.

10. Zaliczka na Zajęcia powinna zostać wpłacona najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Zajęć. Brak wpłaconej zaliczki wiąże się z anulowaniem rezerwacji miejsca.

11. W przypadku dostępności miejsc w dniu rozpoczęcia Zajęć, Organizator dopuszcza możliwość wniesienia opłaty za Zajęcia gotówką w siedzibie Organizatora.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik, w ramach Kursu szycia, ma prawo do korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.
2. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Kursu szycia.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.
4. Uczestników obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzony jest Kurs.
5. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego warsztaty.
6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącym zajęcia.
7. Zabrania się spożywania alkoholu i przebywania na terenie siedziby Organizatora kursu
osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

6. REGULAMIN ROZPRUWACZOWYCH BONÓW PODARUNKOWYCH

1. Nasze bony są ważne przez pół roku.

2. Na zajęcia obowiązują zapisy na minimum miesiąc przed ich terminem, prosimy więc o wcześniejsze planowanie uczestnictwa.

3. Jeśli wybrany kurs nie realizuje pełnej kwoty bonu, można ją wykorzystać na nasze zajęcia indywidualne.

4. Nasze bony są bezzwrotne.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.

Zapraszamy na zajęcia!:)

 

Regulamin grupy Rozpruty Rozpruwacz

Jest to grupa dla kursantów zajęć Róży Rozpruwacz.

Jeśli jesteś zainteresowana/y zajęciami w naszej pracowni, zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą poniżej: https://www.facebook.com/RozaRozpruwacz/

ZASADY GRUPY:

1. Celem grupy jest wzajemne wsparcie, pomoc oraz inspirowanie się wszystkim, co związane z szyciem.

2. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze zapytanie odnośnie szycia, kursów i rękodzieła.

3. Zanim założysz post przejrzyj grupę i użyj lupki, by sprawdzić czy ktoś już wcześniej nie zadał Twojego pytania. Szanujmy wzajemnie swój cenny czas.

4. Jeśli masz problemy z maszyną lub krojem postaramy się wspólnie Ci pomóc.

5. Pomagaj innym. Gdy widzisz, że ktoś ma problem, który potrafisz rozwiązać – pomóż!

6. Szczerość jest ważna, ale pamiętaj o pozytywnym wydźwięku Twojej wypowiedzi, nie tolerujemy złośliwości.

7. Szanuj zdanie innych, a krytykę pozostaw tylko konstruktywną.

8. Wszystkie wątki niezwiązane z tematem grupy będą usuwane bez uprzedzenia.

9. Zakaz spamowania – grupa nie służy autopromocji (biznes, fanpage, blog, sklep, wydarzenie konkurs itp.).

10. Jeśli chcesz się z nami podzielić swoim biznesem, fanpagem, blogiem, sklepem, wydarzeniem lub konkurs, itp. – zapraszamy do postu tematycznego we wtorki: Podziel się!

11. Zanim dodasz jakiś plik zapytaj Administratorów grupy o zgodę.

12. Pamiętaj, to co zdarzyło się w grupie niech w niej pozostanie. Nie udostępniaj postów z tej grupy nikomu. Tworzymy tutaj miłą rodzinną atmosferę i niech nic nie wychodzi poza jej mury.

13. Jeśli którykolwiek z punktów regulaminu będzie złamany Administratorzy mogą usunąć post, komentarz lub członka bez podania przyczyny.

14. Posty tematyczne mają swoje zasady, komentarze nie spełniające tych warunków będą usuwane.

15. W celu ułatwienia przeszukiwania grupy. Na końcu postów dopisujemy TAGI, czyli słowa klucze związane z tematem, poprzedzone „kratką” (z ang. Hashtag # ), dzięki czemu za pomocą lupy łatwiej będzie znaleźć interesujące nas treści.

16. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z grupy bez podania przyczyny.

17. Jeśli Twój post zostanie usunięty i chcesz dowiedzieć się dlaczego tak się stało napisz do Administratorów, nie wolno publikować postów wyjaśniających na grupie.

 

HARMONOGRAM POSTÓW COTYGODNIOWYCH

Poniedziałek – Poznajemy się

Wtorek – Chwalimy się

Środa – Dzień Kupna i Sprzedaży

Czwartek – Dzień Inspiracji

Piątek – Dzień Pomocy

Sobota lub Niedziela – Ogłoszenia o nowych zajęciach w Rozpruwaczu